YouBed Vietnam

YOUBED VIETNAM

Hanoi, Vietnam

Welcome to Youbed Vietnam

We are currently initiating dialogues with hotel groups that will introduce the Sleep Concept in your region. Until this process has been finalized, the Swedish innovation will unfortunately not be available for purchase.

To receive the latest updates on global and local development, please sign up for our newsletter and follow us on social media.


Contact information:

YouBed Vietnam

15th floor, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

+84 (0) 902 168 995

[email protected]

Sign up for newsletter

Chào mừng đến với YouBed Vietnam

Chúng tôi hiện đang bắt đầu đối thoại với các tập đoàn khách sạn để giới thiệu Khái niệm Giấc ngủ tại khu vực của bạn. Cho đến khi quá trình này được hoàn tất, rất tiếc là sáng kiến này của Thụy Điển sẽ chưa được bán trên thị trường.

Để nhận được những cập nhật mới nhất về sự phát triển toàn cầu và địa phương, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội.


Thông tin liên hệ:

YouBed Vietnam

15th floor, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

+84 (0) 902 168 995

[email protected]

Đăng ký nhận bản tin:

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4

Text1 Youbed ......

Text2


Text3

YouBed "Name"

Adress: xxx

Phone: xxx

E-mail

Text4