Insomnia in King Magazine

Insomnia in King Magazine

Insomnia, en beställning av Kungliga Filharmonikerna, är det som upptar hans tid och själ för tillfället. 2022 ska det åtta timmar långa verket vara klart. Åtta timmar! När SR fotar säger Jacob att han ändå hoppas kunna undvika upprepningar. Schönberg, österrisk tonsättare och en pionjär inom den atonala musiken, dissade ju Tjajkovskij just för den senares tendens att upprepa sig själv, inflikar han. Reportern finner anekdoten så intressant att han åter knäpper på mikrofonen varpå han, ironiskt nog, ber Jacob Mühlrad att upprepa sig.

Det här håller Jacob ännu för sig själv, men planen är att uppföra insomnia med start klockan 23.30 på kvällen. Först vid åtta på morgonen kommer åhörarna därifrån. Tanken är att ställa in individanpassade sängar från företaget YouBed, som i realtid formar sig efter besökarnas kroppar, intill scenen. En sömnforskare har anlitats, Jacob vill nämligen anpassa musikens intensitet efter sömnkurvan. Ja, alla detaljer är förstås inte klara än, inte heller själva verket, men en sak är säker: det ska bli världens längsta symfoniska verk.”


Insomnia, a request of the Royal Philharmonic Orchestra, is what occupies his time and soul at the moment. By 2022, the eight-hour work will be finished. Eight hours! When SR shoots, Jacob says he still hopes to avoid repetition. Schönberg, an Austrian composer and a pioneer of atonal music, dissected Tchaikovsky for the latter’s tendency to repeat himself, he interjects. The reporter finds the anecdote so interesting that he thrums on the microphone again and, ironically, asks Jacob Mühlrad to repeat himself.

Jacob still keeps this to himself, but the plan is to erect insomnia starting at 23:30 in the evening. at eight in the morning, the audience will leave. The idea is to set up personalized beds from the company YouBed, which will in real time shape itself according to the visitors’ bodies, next to the stage. A sleep scientist has been hired, because Jacob wants to adjust the intensity of the music to the sleep curve. Yes, of course, all the details are not clear yet, nor in fact the musical work, but one thing is certain: it will be the world’s longest symphonic work.”

King Magazine, Nr.05 2019

Insomnia in King Magazine